شركتصنايعقطعاتتبريدشركتSino-雷竞技提款上限Cool،بامسئولیتمحدودبهبیشازیکتولیدکنندهحرفهایوتأمینکنندهقطعال/توازمیدکیویخچالوفریزریخچالوفریزرتبدیلشدهاست。درحالحاضرمابابیشانز3000وعمحصولسروکارداریم。

بیشتربخوانید
Baidu