સિનો-કૂલરેફ્રિજરેશનપાર્ટ્સઇન્ડસ્ટ્રીકું。લિ。એઅગ્રણીવ્યાવસાયિકઉત્પાદકઅનેએ/સીઅનેરેફ્રિજરેટરસ્પેરપાર્ટ્સઅનેટૂલ્સનાસપ્લાયરતરીકેવિકસ્યુંછે。000年હવેઅમે૦૦૦થીવધુપ્રકારનાઉત્પાદનોસાથેવ્યવહારકરીરહ્યાછીએ。

વધુવાંચો
Baidu