ИндустријаСино-кулладилниделовикопродукции,РибарсеразвивоводечкипрофесионаленпроизводителиснабдувачнаА/Сифризерскирезервниделовииалатки。Сегасезанимавамесоповешеод3000Видовинапроизводи。

Прочитајповеќе
Baidu