सिनो——कूलरेफ्रिजरेशनपार्ट्सइंडस्ट्रीकंपनीलिमिटेडनेएकअग्रगण्यव्यावसायिकनिर्माताआणिए/सीआणिरेफ्रिजरेटरसुटेभागआणिसाधनेयांचापुरवठादारम्हणूनविकसितकेलेआहे。आताआम्ही3०००हूनअधिकप्रकारच्याउत्पादनांवरव्यवहारकरीतआहोत。

पुढेवाचा
Baidu