सिनो——कूलरेफ्रिजरेसनपार्ट्सउद्योगकं,लिमिटेडएकअग्रणीपेशेवरनिर्मातारए/सीरफ्रिजस्पेयरपार्ट्सरउपकरणहरूकोआपूर्तिकर्ताकोरूपमाविकसितभएकोछ।अबहामी3०००भन्दाबढीप्रकारकाउत्पादनहरूसँगव्यवहारगरिरहेकाछौं।

थपपढ्नुहोस्
Baidu