ਸਿਨੋ-ਕੂਲਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਸ਼ਨਪਾਰਟਸਇੰਡਸਟਰੀਕੋ。,ਲਿਮਟਿਡਨੇਇੱਕਪ੍ਰਮੁੱਖਪੇਸ਼ੇਵਰਨਿਰਮਾਤਾਅਤੇਏ/ਸੀਦੇਸਪਲਾਇਰਅਤੇਫਰਿੱਜਦੇਸਪੇਅਰਪਾਰਟਸਅਤੇਟੂਲਜ਼ਵਜੋਂਵਿਕਸਤਕੀਤਾਹੈ。3000年ਹੁਣਅਸੀਂਤੋਂਵੱਧਕਿਸਮਾਂਦੇਉਤਪਾਦਾਂਨਾਲਪੇਸ਼ਕਾਰੀਕਰਰਹੇਹਾਂ。

ਹੋਰਪੜ੍ਹੋ
Baidu