سانو-کولريفريجريشنحصنانڊسٽريڪمپنيلميٽيڊهڪترقييافتهپيشهورڪارخانو۽اي/سي۽ريفريجريٽراسپئرپارٽس۽اوزارسپلائر۾ترقيڪئيآهي,هاڻياسان3000کانوڌيڪشينجيشينسانمعاملوڪريرهياآهيون。

وڌيفڪو
Baidu