සීමාසහිතසීනෝ——කූල්ශීතකරණඅමතරකොටස්කර්මාන්තය,උසස්වෘත්තීයනිෂ්පාදකයෙකුසහඋසස්පෙළසහශීතකරණඅමතරකොටස්සහමෙවලම්සපයන්නෙකුලෙසවර්ධනයවීඇත。දැන්අපිගනුදෙනුකරන්නේ3000කටඅධිකනිෂ්පාදනසමඟය。

වැඩිදුරකියවන්න
Baidu